Koolitusmeetodid

3 D vajaduste analüüs

Meie koolitused põhinevad 3D vajaduste analüüsil, mille käigus selgitatakse grupi ootused ja eesmärgid. Ettevalmistusse on kaasatud kolm osapoolt – osalejad, tellija (esindab organisatsiooni vajadusi) ja konsultandid. Meetod põhineb tugevuste ja vajaduste selgitamisel, mille järel määratletakse pädevused, mida koolitusel käsitletakse individuaalselt või grupiga. Protsessi eesmärgiks on töötada välja kindlale eesmärgile ja grupi vajadustele vastav koolitusprogramm. Näeme tihti, et osalejad, kellele on antud võimalus osaleda koolituse väljatöötamises, võtavad hiljem ka rohkem vastutust enesearengus – seega õpivad enam.

Eksperimentaalstuudio

Meie lähtekohaks on teadmine, et kõige efektiivsemalt õpivad inimesed iseenda kogemustest. Eksperimentaalstuudios on tegevused organiseeritud selliselt, et need pakuks osalejatele pinget, oleksid atraktiivsed ja õpetlikud. Osalejatel on võimalus õppida läbi enda meelte, tunnete ja mõtete. Eksperimentaalstuudio on sisuliselt autoreflektsioon ehk ensepeegaldamine, kus  kasutatakse kindlaid etappe: kogemine, mõtete ja tunnete väljendamine, kogemuse analüüsimine, järelduste tegemine tulevikuks ja õpitu rakendamine.

Õpitulemused on iga meeskonna ja inimese jaoks unikaalsed, kuna nad põhinevad koolituse käigus reaalselt saadud kogemusel. Iga meeskond õpib asjadest, mis neile hetkel kõige olulisemad on. Teadmine, mida koolitajatega ühiselt luuakse, ei ole akadeemilist laadi, vaid väga personaalne, emotsionaalselt sügav ja lihtsalt argiellu kohandatav.

 

Kommunikatsiooni püramiid

See on meetod, mis aitab meeskondadel vaadelda enda suhtlemisharjumusi kõrvalt. Meie vaatlusobjektiks on kolm üksteisest sõltuvat teemat, mida saab kõige paremini kujutada kolmnurgal: kuidas kommunikeeritav sisu suhestub edastaja ehk esineja käitumisega, kuidas esineja suhestub auditooriumiga ehk vastuvõtjaga ja kuidas auditoorium suhestub teemaga. Nende kolme valdkonna teadvustamine aitab muuta suhtlust meeskonnas vahetumaks ja murrab oluliselt kommunikatsioonitõkkeid. Mudelit kasutatakse nii avaliku esinemise, kui meeskonna koolituste kontekstis.

Dilemma teater

Selles meetodis saavad inimesed lahendada probleeme, konflikte või dilemmasid neid esitades (uuesti läbi elades). Meetodi eesmärk on panna inimesed näitama ja näitlema, mitte arvama ja rääkima. Osaleja ülesanne on näidata enda vaatenurka, mille järel on vaatajatel võimalus anda talle tagasisidet. Õppimine on nendes töötubades väga pinev, kaasahaarav ja võimaldab töötada väga eriliste olukordadega. Õpitulemused on tihti isiklikult väga olulised ja mällusööbivad. Meetodit kasutame, kui tegeleme konfliktidega meeskonnas, eetiliste dilemmadega või kommunikatsioonitõketega.

Maailmakohvik

On uudne meetod, mis aitab tegeleda päevakajaliste probleemidega ja leida inspireerivaid lahendusi. Maailmakohvikusse on võimalik kaasata rohkelt osalejaid, kes kõik saavad võrdselt panustada aruteludesse. Meetod võimaldab osaleda 10 – 100 (või rohkemalgi) inimesel korraga. Maailmakohviku läbiv idee on, et ühistes vestlustes, liikudes ühest kohvikulauast teise, sünnivad head mõtted ja uued ideed. Maailmakohvik on meid aidanud näiteks selliste teemade puhul nagu organisatsiooni väärtused, muutuste juhtimine, stressijuhtimine.


OÜ AVARDA koolitus & konsultatsioon / AVARDA Trainings & Consulting
e-post: avarda@avarda.ee | telefon: +372 5615 31 66